Les nostres propostes

PER UN NOU SOCIALISME CATALÀ

Al mes de maig de 2011 es va fer públic el Manifest per un nou socialisme català, en què les prop de 400 persones que fins ara l’han signat, subscriuen una sèrie d’afirmacions que, convocat ja el XIIè Congrés del PSC i coneguts els documents que s’hi discutiran, poden començar a desenvolupar-se i concretar-se.

La que segueix és una primera proposta basada en les idees que van inspirar el Manifest i en els debats sostinguts amb molts companys i companyes, però no pretén esgotar les possibles propostes que en poden sorgir, per orientar-nos en l’objectiu de que el Partit dels Socialistes de Catalunya esdevingui

A) EL GRAN PARTIT DELS DEMÒCRATES

B) EL GRAN PARTIT DE LA IGUALTAT I LA JUSTÍCIA SOCIAL

C) EL GRAN PARTIT DE LA SOSTENIBILITAT

D) EL GRAN PARTIT DE L’INTERNACIONALISME

E) EL GRAN PARTIT DEL FEDERALISME

En resum, el GRAN PARTIT DELS SOCIALISTES. Per això,

Volem un Congrés obert:

 1. Demanem als companys i companyes que creuen que poden encapçalar el projecte socialista a Catalunya que, si anuncien la seva candidatura, anunciïn també quin és el seu programa, a fi que la militància i el conjunt de l’afiliació coneguin, abans d’enviar els seus delegats i delegades al XIIè Congrés, allò que proposa cadascun o cadascuna.
 2. Volem un debat fecund d’idees i propostes per a la construcció d’una esquerra política combativa i eficaç. Aquest Congrés ha de ser l’inici d’un procés per perfilar un projecte polític sòlid, definit, i que compti amb el suport i participació d’amplis sectors socials. Volem reconstruir les complicitats perdudes i teixir-ne de noves.
 3. Volem que es convidi a organitzacions sindicals, moviments socials i entitats progressistes a fer aportacions al Congrés i, si aquestes es produeixen, que s’arbitrin mecanismes per permetre el seu coneixement i debat a les agrupacions i al propi Congrés.
 4. Volem també que es faciliti la participació dels afiliats i afiliades, en el procés congressual i en el propi Congrés, tant pel que fa a delegats/des, obervadors/es, com a fórmules de participació no presencials que, amb les eines existents, es poden establir.
 5. Volem que el resultat del debat congressual s’editi i distribueixi tant a les agrupacions com de cara al comú de la ciutadania.

Volem un Partit transformador:

 1. Volem avançar cap a la democràcia econòmica: foment de formes de producció socialitzades, sigui en vessant pública o privada, foment de la democràcia en el treball, decisions d’inversió pública democràticament determinades, foment de la banca pública (que realitzi diverses funcions, entre les quals les de banc hipotecari i banc de crèdit industrial), així com de la banca ètica.
 2. Volem acabar amb la desregulació de l’economia i contribuir a establir mecanismes democràtics de governança global. L’economia és una activitat humana que ha de servir al progrés i el benestar comú i a les necessitats reals de les persones, i no a la maxmització de la rendibilitat sense cap límit ni consideració.
 3. Volem una revisió completa de la fiscalitat per fer-la socialment més justa i més redistributiva, i un procés d’harmonització fiscal a nivell estatal i europeu, necessari per escapar del xantatge de la desinversió.
 4. Volem avançar cap a la implantació d’una renda bàsica de ciutadania per tal d’assegurar, juntament amb la garantia dels drets i serveis públics, la plena autonomia personal de tot ciutadà o ciutadana.
 5. Volem que la política d’habitatge es redissenyi per a la constitució d’un gran parc públic d’habitatge de lloguer, amb un lloguer social per un import que no superi un terç de la renda disponible per la unitat familiar que s’hi instal·li.
 6. Volem que es reguli l’entrega del pis en pagament del deute hipotecari, per als deutors de bona fe, per evitar que el deute que roman després d’una execució hipotecària impedeixi a les famílies refer les seves vides.
 7. Volem que es reguli legalment en relació al sobre-endeutament i a l’atorgament irresponsable de crèdit per part d’entitats financeres, així com en relació al tipus d’interès màxim aplicable als particulars quan aquests s’adhereixen a condicions financeres dels contractes.
 8. Volem que el criteri de la sostenibilitat ambiental s’incorpori com a principi rector de la vida econòmica i social del país, i informi el conjunt de les decisions que tinguin una afectació ambiental.
 9. Volem una reforma en profunditat de la justícia per tal d’assegurar la seva independència.
 10. Volem que els poders públics promoguin la igualtat de gènere en tots els aspectes de la vida social i econòmica del país, i que incorporin la visió de gènere en totes i cadascuna de les polítiques que s’implementin.
 11. Volem un Estat plenament laic, per garantir l’absoluta neutralitat de l’esfera pública envers les creences religioses o filosòfiques de la ciutadania, que és l’única forma de respectar-les totes realment.
 12. Volem avançar en el federalisme. No tan sols pel que fa a la forma político-administrativa de l’Estat, que també, sinó com a forma de vertebració social.
 13. Volem avançar cap a la construcció d’una república moderna, federal, social i laica, fundada sobre l’aspiració de construir una societat socialment justa i lliure.
 14. Volem una canvi d’orientació de la política internacional desenvolupada tant per l’Estat com per la Unió Europea, que passi de la realpolitik a la promoció, sense concessions interessades, del respecte als drets humans i a la legalitat internacional.
 15. Volem promoure un procés de construcció i convergència política i social d’Europa, per tal que, a més d’un espai de lliure comerç, sigui realment una Europa pels pobles.
 16. Afirmem, en definitiva, que el sistema econòmic actual és incapaç de construir societats justes i sostenibles, i apostem per superar-lo, per construir democràcies socials avançades.

Volem un Partit reinventat:

 1. Volem promoure un canvi en relació del Partit amb el conjunt de la societat. El Partit no només ha d’escoltar activament, ha de dialogar permanentment amb la societat. Ha de canviar l’actitud, entenent que, per a l’objectiu de la transformació social, necessita acompanyar i ésser acompanyat de molts altres agents de canvi, aportant, això sí, els propis punts de vista sobre allò que considera una bona societat.
 2. Volem que el Partit dediqui molts més esforços i recursos a fer política com a organització social, i no es centri exclusivament en la política institucional. La força d’un projecte transformador es basa en la capacitat de bastir una àmplia i diversa coalició disposada a impulsar-lo, i això només es pot construir amb el treball permanent des de la base.
 3. Si volem resultats diferents, no podem seguir assajant sempre les mateixes fórmules. Cal, per tant, un canvi en la cultura organitzativa del Partit, transitant cap a una major horitzontalitat i flexibilitat, i cap a una millora de la democràcia interna, per facilitar també la capacitat de la organització d’innovar i aportar solucions imaginatives, basades en els propis valors, als reptes que constantment sorgeixen.
 4. Aquests canvis s’han de plasmar en els Estatuts i reglaments que regulen la vida interna del Partit, amb l’objectiu d’afavorir els mecanismes de participació de la militància en la presa de decisions col·lectives, en millorar els mecanismes de control i el joc de pesos i contrapesos que equilibrin el funcionament de la nostra organització, en millorar els mecanismes de rendició de comptes.

Volem una política amb sentit:

 1. Tenim una democràcia imperfecta que cal millorar buscant un equilibri entre els aspectes deliberatius, representatius i participatius, fundant una nova cultura cívica. Volem millorar la qualitat de la democràcia, aprofundir-la. Les reformes que s’hauran de fer han de permetre la implicació de la ciutadania en l’elaboració d’aquestes.
 2. Volem establir mecanismes per facilitar les iniciatives legislatives populars i la seva concreció en normes aprovades pels poders legislatius. Volem millorar els mecanismes de rendició de comptes i els mecanismes de participació.
 3. Volem millorar la representació política de la ciutadania mitjançant el canvi de les lleis electorals, assegurant un major proporcionalitat entre el suport obtingut per les formacions polítiques i la representació obtinguda a les institucions.
 4. Volem una deliberació pública de qualitat i orientada a la inclusió de tota la ciutadania. Això implica el paper dels mitjans de comunicació, però també de les organitzacions polítiques i socials. Cal potenciar els mitjans públics amb una programació de qualitat que inclogui espais d’informació i debat, i de participació de la ciutadania, però també facilitar la presència de mitjans de comunicació socials en l’espai informatiu actualment monopolitzat pels mitjans corporatius.
 5. Volem una llei de transparència que garanteixi l’escrutini públic sobre el conjunt de les activitats desenvolupades per les diferents instàncies polítiques i administratives, sobre el patrimoni o retribucions dels càrrecs públics, i que garanteixi aspectes concrets en relació al dret d’accés a la informació per part de la ciutadania, i en relació als mecanismes de rendició de comptes.
Anuncis